دنیای شیمی

شیمی کاربردی

سانتریفوژ

سانتریفوژ  

 

 

جامدات خیلی ریز شده می توانندبااستفاده از یک سانتریفوژوادار به ته نشینی خیلی سریع وکامل ازسوسپانسیون شوند.این دستگاه یک سر چرخان نصب شده روی یک محور دارد که می تواند توسط یک موتور الکتریکی باسرعت های بالایی بچرخد. 

 

سوسپانسیون دریک لوله آزمایش کوچک قرارمی گیرد که جهت حصول اطمینان از اینکه ترک نمی خورد آزمایش شده است.  

لوله آزمایش دریکی ازسوکت های روتورقرارمی گیرد به گونه ای که در موقعیتی مایل باشد ودهانه روبه مرکز باشد.این نکته مهم است که هر لوله بانصب  یک لوله متقابل قطری ثانویه بابار مشابهی ازهمان حجم سوسپانسیون یا آب موازنه شود.هنگامی که روتور سریعاچرخانده می شود نیروی سانتریفوژی باعث می شود ذرات جامد درکف لوله جمع شوند. 

بعد ازحدود دودقیقه سانتریفوژدستگاه متوقف می شود ولوله برداشته می شود.مایع شفاف  می تواند از لایه جامد سرریز شود یامایع می تواند توسط یک قطره چکان طبی مکیده شود.  

می توانید با افزودن آب مقطر تکان دادن لوله جهت معلق کردن مجدد جامد وسانتریفوژ مجدد جامد رااز هر محلول چسبنده ای بشویید.   

 

برداشت ازکتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان شیمی(ترجمه فرهاد توحیدی) 

تهیه وتنظیم محمد رضا حسن نژاد