دنیای شیمی

شیمی کاربردی

محلول سازی

محلول سازی

 

 

محلول سازی یکی از متداول ترین کارهایی است که در آزمایشگاه انجام میشود، محلول سازی به معنای ساختن محلول مورد نظر از محلول های استاندارد می باشد. 

 

تهیه ی محلول از ماده ی جامد 

 

هدف:تهیه ی 100cc محلول 0.1MNaClاست. 

 

روش کار:با توجه به حجم و غلظت محلول که معلوم اند ازطریق روابط استوکیومتری میتوان جرم نمک را بدست آورد، حال مقدار جرم بدست آمده را درون یک بالن ژوژه 100cc می ریزیم و تا خط نشانه به آن آب مقطر اضافه می کنیم تا به حجم مورد نظر برسد. 

 

تهیه ی محلول از محلولی غلیظ 

هدف:تهیه ی محلولی از محلول غلیظ و تجارتی با چگالی معلوم.

روش کار:در این آزمایش ابتدا حجم محلول 6MNaCl را با مشخص بودن مولاریته و حجم محلول معلوم،از طریق رابطه یM1V1 = M2V2 مطابق زیر بدست می آوریم: 

 

100=6×V2 V2=16.6 mL×

 

حال مقدار 16.6 mL را با پیپت از محلول 6MNaCl بر می داریم و در یک بالن ژوژه ی 100cc می ریزیم و با آب مقطر تا خط نشانه به حجم می رسانیم. 

 

 

تهیه ی محلول رقیق تجارتی با مولاریته ی معلوم از محلول غلیظ با مولاریته ی مجهول 

 

هدف:تهیه ی محلول رقیق HCl با مولاریته ی معلوم از محلول غلیظ با مولاریته ی مجهول. 

 

روش کار:در این آزمایش آب حلال و HCl حل شونده است.دانسیته ی محلول رقیق HCl1.19g.mL و درصد خلوص آن روی ظرف تجارتی 37% می باشد و همچنین جرم مولکولی HCl که 36.5g.mol است.

حال ما باید حجم محلول را با استفاده از روابط استوکیومتری بدست آورده و همان مقدار حجم را با پیپت بر داریم و درون یک بالن ژوژه ی 100cc بریزیم و سپس با پیست آب مقطر حجم محلول را به100cc می رسانیم تا محلول رقیق HCl را تهیه کنیم. 

 

 

تهیه و تنظیم: خانم رفیعی و آقای جوانمرد